Lomaý simsiz oýun gulaklary-öndürijiler we lomaý satyjylar |Wellyp

Uzak wagt bäri höwesjeň mobil oýunçysy bolduňyzmy we indi özüňize hakykatdanam simsiz Iň gowy pes gijä galýan oýun gulaklaryny sowgat bermek isleýärsiňizmi?
Wellyp, ýokary hilli simsiz oýun nauşnikler seriýasyna maýa goýýan professional simsiz oýun gulak gulaklaryny öndüriji.
Gulak gulaklarymyz ergonomiki taýdan gurlup, gulaklara iň oňat gabat gelýär we bazardaky iň pes gijä galýan oýun gulaklarydyr.

“Wellyp” Bluetooth gulaklary ajaýyp ses hili aýdym-sazyň düýp manysyny köpeldip we daş-töweregindäki sahnanyň köpelmegini duýup biler.


Önümiň jikme-jigi

Müşderi synlary

Kompaniýa

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

Çuňňur ses hili

TheWellyp Bluetooth gulaklaryajaýyp ses hili aýdym-sazyň düýp manysyny köpeldip we daş-töweregindäki sahnanyň köpelmegini duýup biler.Agyr basyň partlaýjy täsiri we metal ýaly arassa treble diňläň.

Awto jübütlemek

Diňe zarýad korpusyny açyň wesimsiz oýun gulaklaryderrew Bluetooth enjamyňyz bilen birikdiriler.

Stereo oýun nauşnikleri

50-70 metr aralygynda pes gijä galmak, has hakyky oýun gurşawyna goşant goşýar.

Bu pes gijikdirmesimsiz gulakduşmanyň anyk pozisiýasyny aýdyň eşidip biler.Hakyky simsiz stereo, PUBG, CODM we FORTNITE we ş.m. ýaly STG oýunlaryny oýnamak üçin iň oňat edip, duşmanyň daşky görnüşini has gowy çaklap biler.

Kristal arassa jaňlar

Oýunda toparyňyz bilen jaň edende we aragatnaşyk saklanyňyzda sesi has gowy saklamak üçin içerki simsiz işjeň ses çykaryjy mikrofonlar bar.

Uzak wagtlap oýnamak

400mAh uly kuwwatly zarýad berilýän litiý-ion batareýa zarýad beriji korpus we 55mAh gulakhalka bilen.bir zarýaddan 5 sagatdan köp oýnamak, RGB çyralary zarýad bermek üçin 25 goşmaça sagat we aýdym-saz çalmak 6 sagada çenli dowam edip biler. Kod, PUBG we beýleki oýunlaryň ulanylyşyna laýyk bolup biler.

Iň ýokary ses hili

Gulak gulaklaryna eýe bolan ösen gaýtadan işleýän ses tehnologiýasy, nauşnikleriň örän düşnükli we arassa wepalylyk sesini üpjün edip biljekdigini üpjün edýär.Baý dinamiki bas we çuňňur ses.

Dolandyryş

Duýgur dolandyryş datçikleri bolan aýratynlyklar, nauşnik dürli funksiýalar üçin panele degeniňizde gulagyňyzdaky basyşy esasan azaldyp biler.

Gurlan goşa HD mikrofonlar: Her gulak gulagynda 2 mikrofon deşik bar, bu deşikler mikrofon üçin aýdyň we gaty ses ýygnaýar, gulak gulaklary Bluetooth çipi bilen işleýär we işjeň ses ýatyryjy mikrofon bilen birleşdirilýär, her nauşnik siziň her bir jikme-jigiňizi alýar. daşarky sesleri süzüp, sesiňizi dostlaryňyza ýa-da toparyň agzalaryna iberýänlerinde mikrofonda ses beriň, näme diýjekdigiňizi eşidip bilerler.

Eşidiň we aýdyň aýdyň: Bu gulakly nauşnikler, sesiň kesilmezden telefonyňyzdan nauşniklere geçirilmegini üpjün etmek üçin Bluetooth çipini we ses geçiriş tehnologiýasyny ulanýar.Gulak asýan ses açyk ses berýär, şeýle hem sizi daşarky seslerden uzaklaşdyrýar.Oýun edeniňizde, bu oýun nauşnikleri stereo ses berýär we beýleki oýunçylaryň sesini sesleri bilen kesgitläp bilersiňiz.

Üznüksiz suwa çümdürmek: 400mAh zarýadly oýun gulaklary iki gulakda 4 gezek güýçlendirilip bilner, PUBG, CODM we FORTNITE ýaly STG oýunlaryny oýnamak üçin 7 sagat üznüksiz oýun berer. Çuňňur oýun tejribesini hödürleýär.Oýunyň inçe we partlaýjy böleklerini takyk ýerleşdirilen 3D ses görnüşinde diňläň, bu bäsdeşleriňizden bäsdeşlik ukybyny gazanmaga kömek edip biler.

“Lag Truly Simsiz Earbuds” ýok: 45ms ultra pes gijä galmak tehnologiýasy wideo we oýunlar üçin has çuňňur simsiz tejribe berýär we sesiň kepillendirilmegini kepillendirýär we surat haýal etmän sinhron sinhron bolar, bu ygtybarly Bluetooth simsiz gulaklary, başdan-aýak hereketli oýnuňyzdan lezzet almaga mümkinçilik berýär gutar.

Ajaýyp we geýmek üçin amatly: Oýun atmosferasyny açyp görkezýän uzak wagtlap geýmek üçin döredilen oýun nauşnikleri. Uzak wagtlap geýmek aňsat, sebäbi gulagyňyza degýän her bir ýer ýumşak silikondan ýasalýar.Oýun pursatlaryňyzdan lezzet alyň!

WELLYP ses enjamlaryny professional öndüriji. 2004-nji ýyldan başlap, ýöriteleşdirilen pikiri marka etmek we girdejiňizi artdyrmak üçin başarnykly.Ses enjamlarynda gazanan üstünlikleriňize ähli tarapdan kömek etmäge taýýardyrys.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Önümiň spesifikasiýasy:

Model: WEB-G002
Marka: Wellyp
Görnüşi: TWS Oýun gulaklary
Material: ABS
Çipset: Hereketler ATS 3015
Bluetooth wersiýasy: Bluetooth V5.0
Işleýiş aralygy: 10M
Oýun tertibi Pes gijikdirme : 50-70ms
Duýgurlyk: 105db ± 3
Nauşnik batareýasynyň kuwwaty: 55mAh
Batareýanyň zarýad beriş zarýady: 400mAh
Zarýad beriş naprýa: eniýesi: DC 5V 0.3A
Zarýad beriş wagty: 1H
Aýdym-saz wagty: 5H
Gepleşik wagty: 5H
Sürüjiniň ululygy: 10mm
Impedans: 32Ω
Quygylyk: 20-20 KHz

Ölçegi

Simsiz TWS Oýun Earbuds ululygy

Jikme-jiklikler

Simsiz TWS Oýun gulaklary Wellyp
Pes gijikdirilen simsiz TWS Oýun gulaklary Wellyp
Oýun gulaklary Wellyp
Simsiz TWS Oýun gulaklary
TWS Oýun gulaklary Wellyp

Wellyp bilen işlemegiň has köp sebäbi

18 ýyl

Tehnologiýa enjamlaryny öndürmekde we marketingde baý OEM / ODM tejribesi

Mugt nusga almak

Sargytdan öň synag hilini?Mesele ýok, potensial gözlegler üçin mugt bitarap aksiýa nusgasyny hödürläp bileris ýa-da gapy hyzmatyna diňe öňünden tölenýän kurýer ýüküni töläp bileris.

Sosial laýyklyk

Zawod her ýyl BSCI ýa-da Sedex bilen sosial barlagdan geçýär

Bir ýyllyk kepillik

Soraglar ýa-da şikaýatlar?Biz kömek etmek, telefon, e-poçta ýa-da söhbetdeşlik arkaly habarlaşmak üçin geldik.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

 • Öňki:
 • Indiki:

 • müşderi synlary wellyp-

  BIZ WELLYP BARADA

  S: Haýsy simsiz gulaklar oýun üçin iň amatly?

  J: Önümimizi # WEB-G001B, TWS Simsiz Oýun Gulaklary Lomaý satmagy maslahat bereris

  S: Oýun üçin simsiz gulaklar barmy?

  J: Hawa, simsiz gulakhalkalar oýun üçin amatly.

  S: Bluetooth gulaklary oýun üçin ulanylyp bilnermi?

  J: Hawa, sebäbi sesiň hili we aýdym-saz çykyşy ajaýyp bolar we ses arakesmesi ýaly hiç hili bidüzgünçilik bolmaz.

  S: Oýun gulaklary oýun üçin gowymy?

  J: Hawa, wagtal-wagtal oýunçy bolsaňyz we esasan öz smartfonlaryňyzda oýun oýnaýan bolsaňyz, TWS nauşniklerine maýa goýmak gowy wariant.

  S: Pes gijikdirilen gulaklar oýun üçin gowymy?

  J: Oýun gulaklary barada aýdylanda pes gijä galmak tertibi hökmanydyr.Bu, Bluetooth-dan ses yza galmagyny azaldýar we oýun oýnaýar.Şeýlelik bilen, bir jübüt oýun gulak satyn almak isleseňiz, pes gijikdirilen simsiz nauşniklere maýa goýmak dogry zat bolar.

  S: Ses gijikdirilse näme etmeli?

  J: 1.Garnituranyň pes batareýasy sesiň gijikmegine getirer.
  2. bu Bluetooth-yň işleýşi bilen baglanyşykly.Öýjükli telefonyň sesiniň Bluetooth telefonyna kabul edilmegi we kodlanmagy üçin gaýtadan işlenýän wagtynda Bluetooth nusga alma derejesi we ýalňyşlyk derejesi zaýalanar.

  S: Şol bir wagtyň özünde oýun oýnanda saz dursa näme etmeli? 

  J: Oýun programma üpjünçiliginiň ses kanalyna çagyryşy sebäpli döräp biler.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň