lomaý nauşnikler

Öňdebaryjy TWS we Oýun gulaklary bilen üpjün ediji

Iň ýokary derejeligulak gulaklary öndüriji&lomaý simli oýun nauşnikleri üpjün ediji, TWS gulak gulaklaryny we ANC nauşniklerini (Active Noise Canceling nauşnikleri), simli oýun nauşniklerini öndürmekde 18 ýyldan gowrak tejribämiz bar.we başgalar.Hususan-da, soňky 10 ýylda potensial müşderilerimize çuňňur düşünmäge mümkinçilik berýän aýratyn nauşnik modelleri bilen dürli ýöriteleşdirilen markalary we ideýalary üstünlikli döredýäris.

AsalylomaýTWS gulak fabrigi&simli oýun nauşnikleri üpjün ediji, OEM & ODM hyzmatyny kabul edýäris, gulak gulaklaryndaky jikme-jik logotipiňiz bilen hakyky nusgany 7 günüň içinde ýasap bileris, Dürli çap etmek dürli çap ediş işlerine degişlidir ýa-da müşderileriň isleglerine tabyn bolýar - ýagny gijilewük (lazer nagyş), pad çap etmek, ýüpek ekranly çap etmek, ofset çap etmek ýa-da UV çap etmek islege bagly.Mundan başga-da, galyplaýyş ussahanamyz we gurnama zawodymyz, galyplaryň takyklygyna we ussatlygyna has gowy gözegçilik etmegi üpjün edýär.Lomaý satyjy ýa-da marka satyjysy bolsaňyzam, ökde hünärli önümler we ajaýyp hyzmat bilen işiňizi çalt ösdürmäge kömek etjek iň oňat gulak we nauşnik zawody.

Başlamak isleseňiz TWS gulaklaryny sazlamak&oýun nauşnikleriönümler, arkaýyn habarlaşyň!ses kärhanalarynyň iň oňat gulak asýan üpjünçisi hökmünde ýokary hilli müşderi hyzmatyny etmek biziň baky işimizdir!Hyzmatdaşlygyňyz üçin bäsleşmek mümkinçiligine ýokary baha berýäris.

 

köpräk oka

Näme üçin Wellyp

Iň gowusyny tapmakgulakhalka öndüriji“Wellyp” -den satyn alanyňyzda kompaniýaňyz aňsat we gyzykly.Öýde ýa-da ýolda özboluşly we dürli görnüşli ýörite gulakhalkalar we nauşnikler bilen markaňyzyň müşderiler bilen tapawutlanýandygyna göz ýetiriň.TOP-yň biri hökmündeTWS gulaklary üpjün edijiler&oýun nauşnikleri öndürijiler in Hytaý, indiki marketing kampaniýaňyz üçin iş maglumatlaryňyz bilen bellik edilip bilinjek dürli görnüşleri hödürleýäris.Biz iň gowusygulak sesleri üpjün edijiöz içine alýan önümleriň giň toplumyny üpjün edýärTWS nauşnikleri, simsiz oýun gulaklary, metal gulakhalkalar, ANC nauşnikleri (Işjeň sesi ýatyrýan nauşnikler) we simli oýun nauşnikleri.we ş.m.

Wellyp –a hünärmen Hytaý simsiz gulak gulaklaryny öndüriji ýa-da lomaý satyjy, dizaýn, nusga almak, öndürmek, QC we logistika hyzmatlaryny bir gezeklik hyzmatlary hödürleýär.Hil we ygtybarlylyk hemişe birinji orunda durýar.Arzan ýa-da bäsdeşlik bahasy bolan Hytaý gulakhalkalaryna mätäçmi? Has giňişleýin zatlar we jikme-jiklikler üçin tws gulakhalka web sahypamyza giriň: www.wellypaudio.com.
Share your projects with us at sales2@wellyp.com and we are here to help!                              

 • Gulak gulaklary pudagynda kompaniýalar we önümler bilen işlemekde 18 ýyldan gowrak tejribe toplap, Wellyp hyzmatdaşymyzyň iş ýerindäki netijeliligini we netijeliligini ýokarlandyrýan täze pikirleri hödürleýär.

  18 ýyllyk tejribe

  Gulak gulaklary pudagynda kompaniýalar we önümler bilen işlemekde 18 ýyldan gowrak tejribe toplap, Wellyp hyzmatdaşymyzyň iş ýerindäki netijeliligini we netijeliligini ýokarlandyrýan täze pikirleri hödürleýär.
 • Biz iň ýokary hünärli gulak gulaklaryny öndüriji, çeşme.iň gowy bahany berip bileris.200 + 18 ýyldan gowrak senagat tejribesi bolan gowy taýýarlykly işçiler, durnukly önümçilik kuwwatyny berip bileris.

  Zawodyň kuwwaty we bäsdeşlik bahasy

  Biz iň ýokary hünärli gulak gulaklaryny öndüriji, çeşme.iň gowy bahany berip bileris.200 + 18 ýyldan gowrak senagat tejribesi bolan gowy taýýarlykly işçiler, durnukly önümçilik kuwwatyny berip bileris.
 • Biz iň ýokary simsiz gulak gulaklary we oýun nauşnikleri öndüriji, işiňiziň tizliginde çözgütleri üpjün etmek üçin köp işleýäris.Müşderilere mahsus inwentarlary we öz wagtynda zerur zatlary almagyňyzy üpjün edip, wagtynda eltip berýäris.

  Ygtybarly we çalt jogapkärçilik

  Biz iň ýokary simsiz gulak gulaklary we oýun nauşnikleri öndüriji, işiňiziň tizliginde çözgütleri üpjün etmek üçin köp işleýäris.Müşderilere mahsus inwentarlary we öz wagtynda zerur zatlary almagyňyzy üpjün edip, wagtynda eltip berýäris.
 • Materiallar resmi üpjün edijiler tarapyndan üpjün edilýär.100% QC çig mal.Earhli gulak gulaklary ýokary hilli bolmagy üçin dürli synaglardan we partiýa önümçiliginden geçýär, her önüm iberilişe taýýarlanmazdan ozal berk barlagdan geçmeli.

  Gaty hil gözegçilik ulgamy

  Materiallar resmi üpjün edijiler tarapyndan üpjün edilýär.100% QC çig mal.Earhli gulak gulaklary ýokary hilli bolmagy üçin dürli synaglardan we partiýa önümçiliginden geçýär, her önüm iberilişe taýýarlanmazdan ozal berk barlagdan geçmeli.
Koprak oka

Hytaýyň iň ýokary derejeli TWS gulak gulaklary öndürijisi we oýun nauşnikleri lomaý üpjün ediji

Wellyp iň ýokary derejeliýörite gulak gulaklary bilen üpjün ediji in Hytaýkämilligini tapmak meselesinde dürli wariantlary üpjün edýärýörite nauşniklermüşderiňiziň we işiňiziň isleglerine laýyk gelmek.Soňky 18 ýylda önüm öndürýärisTWS gulaklaryweoýun nauşnikleridünýäniň iň gowy markalary üçin.Kiçi we uly kompaniýalara öz güýjümiz bilen täsirli ýollarda özüni tanatmaga kömek etdikTWS gulak fabrigiwe lomaýoýun nauşnikleri üpjün ediji.

Köp ýyllyk önümçilik tejribesi, iň oňat simsiz gulak gulaklary hökmünde özboluşly artykmaçlygymyz bolan ähli önümçilik üpjünçilik zynjyryny aňsatlyk bilen dolandyrmaga mümkinçilik berýär.simli oýun nauşnikleri öndürijisimsiz gulaklaryň we oýun nauşnikleriniň lomaý önümçilik hyzmatlaryny üpjün etmegimiz üçin berk kepillik.

Hasap dolandyryjylarymyzyň we geňeşçilerimiziň ýokary tejribeli topary, markaňyzy öýde goldamak üçin simsiz gulakly ýa-da lomaý oýun nauşnikleri bolsun, markaňyzy döretmäge goldaw berýär.Bizde iň az sargyt mukdary bar, ýöne gysga möhletde gaty uly sargyt göwrümini öndürip bileris.Taslamaňyzy şu gün biziň bilen habarlaşyp, onlaýn söhbetdeşlik ýa-da +86 13502277115 jaň edip başlaň.

Iň gowusyndan lomaý şahsylaşdyrylan gulakhalkalar bilen markaňyzyň täsirini güýçlendiriňgarnitura lomaý zawod.Marketing kampaniýasy maýa goýumlary üçin iň amatly girdeji almak üçin, gündelik durmuşynda müşderiler üçin peýdaly bolmak bilen, dowamly mahabat özüne çekijisini hödürleýän funksional markaly önümler gerek.

Ine, iň ýagty TWS gulak gulaklary we oýun hakda has giňişleýin maglumatnauşnik lomaý üpjün ediji!

 

 • TWS gulakhalkalar TWS gulakhalkalar

  TWS gulakhalkalar

 • TWS Oýun gulaklary TWS Oýun gulaklary

  TWS Oýun gulaklary

 • Simli oýun nauşnigi Simli oýun nauşnigi

  Simli oýun nauşnigi

Habarlardan habardar boluň

Mostygy-ýygydan soraglar we jogaplar.

 • AISIN
 • Siemens
 • KASTROL LOGO
 • türkcell
 • “RADISSON” myhmanhanasy topary
 • INGENICO_logo
 • dünýädäki olimpiýa hyzmatdaşy
 • bhge
 • köpri
 • Coca Cola
 • Bens