Simli oýun garniturasy OEM & ODM USB 7.1 ýeňip bolmajak bahasy bilen wirtual töwerek sesi |Wellyp

 • Bular premium ses tejribelerini berjek iň oňat oýun nauşnikleri - platformaňyz ýa-da býudjetiňiz haýsy bolsa-da, esport oýun nauşnikleri bilen oýunçylaryňyza ýeňiş gazanmak üçin zerurlyk beriň.Ygtybarly müşderi hyzmaty. Bu ýerde size bir zat bar!Biz bilen habarlaşyň!
 • Elektron Sport simli nauşnik kompýuter, ýapyk görnüşli dizaýn bilen iň oňat Hytaý oýun nauşnigi.Sesiňize kömek etmek üçin, ses çykaryjy mikrofon bilen, asyl ses hili 7.1 Wirtual gurşaw kanaly bilen, sesiňize kömek etmek üçin uly we daşardan passiw ses sahnasyny döredip biler.Şeýle hem oňaýly amatly we gulak käseleri özüni gowy duýýan ýumşak material bilen örtülendir.Tebigy ses profilinde, bas aralygy gowy deňagramly we tekiz.

Önümiň jikme-jigi

Müşderi synlary

Kompaniýa

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

【Dinamiki RGB çyralary】

Üýtgeşik RGB LED çyralary bu iň oňat görnüşde düzülendiroýun garniturasimli, arassa we ýagty, awtomatiki üýtgeýän reňkler oýun atmosferasyny güýçlendirýär.

Costokary çykdajyly oýun simli gulaklary oýun üçin ajaýyp.

【7.1 Stereo ses töweregi】

Simli daş-töweregindäki ses nauşnikleri 7.1 stereo ses ýazgy tehnologiýasy bilen ýokary hilli 50mm gürleýjisi bilen gelýär.Döwrebaplaşdyrylan IC ajaýyp arassa gurşaw sesini hemme taraplaýyn görkezmäge kömek edýär, şonuň üçin oýun ekrany we stereo daş-töweregi ses kombinasiýasyny has real we tebigy birleşdirip, oýun dünýäsinde iň gowy hakykaty eşitmek üçin simli gulakhalkalar bilen eşitmäge kömek edýär.

【Sesi aýyrmak mikrofony】

ses çykarmak mikrofony oýun söhbetdeşligini optimallaşdyrdy

Daş-töwerekdäki seslere awtomatiki çemeleşýän daşky gurşaw, her bir oýun toparynyň agzasyna arassa ses iberdi.Mugt egilmek we aýlanýan mikrofon, ýokary kesgitli ses azaltmak, ses ýok, rahat aragatnaşyk, has gyzykly topar söweşi.Skinumşak deri materiallarynyň hemmesi ýakyn gulakhalkalar, egrilen zolaklar we dem alýan gulak padşalary, bu simli nauşnikleri kompýuter bilen uzak wagtlap geýmek üçin.

【Enjamlaryň laýyklygy】

simli oýun gulaklary3.5mm ýa-da USB arkaly iş stoly, noutbuk, PS4, Xbox-y goldamak, bu size erkin we amatly oýun oýnamaga mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, ses, mikrofon, yşyk çyralaryny göni mikrofon bilen ps4 simli nauşnikiňize gözegçilik etmek üçin kontroller gelýär.

Uality Hiliň barlagy】

WELLYPses enjamlarynyň professional nauşnik zawodydyr.Iň soňky çykaryşymyz bolmak bilen, mikro simli bu ps4 nauşnik size göripçilikli gözler getirýär.Häzir biziň bilen habarlaşyň!

WELLYP ses enjamlaryny professional öndüriji. 2004-nji ýyldan başlap, ýöriteleşdirilen pikiri marka etmek we girdejiňizi artdyrmak üçin başarnykly.Ses enjamlarynda gazanan üstünlikleriňize ähli tarapdan kömek etmäge taýýardyrys.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Önümiň spesifikasiýasy:

Model: WGH-V10
Marka: Wellyp
Aragatnaşyk: Simli
Quygylyk: 20Hz-dan 200KHz
Impedans: 32Ω ± 15%
Gepleýjiniň ululygy: 50mm
Duýgurlyk: 110dB ± 5dB
Mik duýgurlyk: -45dB ± 3dB
Wilka: 3,5 mm ýa-da USB ýa-da 1 * 3,5mm + USB

Jikme-jiklikler

Simli oýun nauşnigi
Simli oýun garniturasy Wellyp
Simli oýun garniturasy USB 7.1 Wirtual töwerekdäki ses

Wellyp bilen işlemegiň has köp sebäbi

18 ýyl

Tehnologiýa enjamlaryny öndürmekde we marketingde baý OEM / ODM tejribesi

Mugt nusga almak

Sargytdan öň synag hilini?Mesele ýok, potensial gözlegler üçin mugt bitarap aksiýa nusgasyny hödürläp bileris ýa-da gapy hyzmatyna diňe öňünden tölenýän kurýer ýüküni töläp bileris.

Sosial laýyklyk

Zawod her ýyl BSCI ýa-da Sedex bilen sosial barlagdan geçýär

Bir ýyllyk kepillik

Soraglar ýa-da şikaýatlar?Biz kömek etmek, telefon, e-poçta ýa-da söhbetdeşlik arkaly habarlaşmak üçin geldik.

Iň oňat hyzmat bäsdeşlik bahasy, çalt eltip bermek we täsirli aragatnaşyk diýmekdir.Hyzmatdaşlygyňyz üçin bäsleşmek mümkinçiligine ýokary baha berýäris.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

 • Öňki:
 • Indiki:

 • müşderi synlary wellyp-

  BIZ WELLYP BARADA

  S: 7.1 töweregi ses oýnamak üçin işleýärmi?

  J: Hawa, 7.1 töweregi ses dürli burçlarda we aralyklarda sesleri döredip bilýän, diňleýjä obýektiň ýagdaýyny ses bilen göz öňüne getirmäge mümkinçilik berýän ses ulgamynyň umumy adydyr. Bu ulgamlar köplenç öý teatry konfigurasiýalarynda we çümdürilişine kömek edýän nauşniklerde ulanylýar. doly ses tejribesi bolan ulanyjylar.

  S: Haýsy oýun garniturasynyň daş-töweregi sesi bar?

  J: Simli oýun nauşnik modellerimiziň hemmesiniň daş-töweregi sesi bar we sizi doly ses we oýun oýnamak tejribesi bilen döredip biler.

  S: Haýsy simli nauşnik oýun üçin iň gowusy?

  J: WCH-V10 elementimizi synap bilersiňiz.

  S: Hytaýda haýsy nauşnik öndürilmeýär?

  J: Hytaýda öndürilmedik ses esbaplary we nauşnikleri amatly bahadan almak kyn.

  S: Simli nauşnik oýun üçin gowymy?

  J: Simli nauşnigi islendik enjam bilen diýen ýaly ulanyp bilersiňiz, batareýalara zarýad bermekden gorkman, daşky gurşawyňyzy we ýaranlaryňyzy aýdyňlyk bilen eşidip bilersiňiz.

  S: Simli nauşnikler näçe wagt dowam eder?

  J: Garnituranyň ortaça ömri adatça 2 ýyl töweregi.

  S: Simli nauşnikleri nädip has uzaga çekip bilerin?

  J: Aşakdaky maslahatlary barlaň:

  a. Olary arassa saklaň

  b. Kabeli ýada salyň

  c. Olary dogry saklaň

  d. nauşnik panellerini wagtal-wagtal çalyşyň

  sesiňizi düzüň

  S: Simli nauşnikli bolmak gowumy?

  J: Ses hili taýdan, MP3 formatda bolsa, simsiz we simli nauşnikleriň arasynda kän bir tapawudy görüp bilmersiňiz, ýöne ALAC / FLAC / WAV-de saklansa, ses tapawudy has köp bolup biler.Umuman aýdanyňda, simli nauşnikleriň köpüsi simsizden has gowy ses hilini üpjün edýär.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň