Öndüriji Satuw üçin ýokary hilli TWS sport gulaklary |Wellyp

Bu lomaý goşa simsiz gulak gulaklary sport üçin ulanylyp bilner. Wellyp-de satyn alyp boljak iň oňat we ýokary hilli hakyky simsiz türgenleşik gulaklary, sebäbi Hytaýda professional gulak ses öndürijisi we önümi ösdürmekde hünärmen, täsirli we innowasiýa dolandyryş toparymyz bar. , önümçilik, hil, marketing we satuwdan soň, OEM we ODM ýagdaýlaryny goldaýarys.
If you need have our catalog or more information,please send it to sales4@wellyp.com

Bular bilen sazyňyzy rahat diňläp, okuw sapagyňyzy gowulandyryňhakykatdanam simsiz sport nauşnikleri ýa-datws oýun gulaklary.Sport ýa-da türgenleşik üçin iň oňat warianty bolan gulaga gaty laýyk gelýär.Zarýad beriş korpusy, nauşnikleriň doly zarýadyna 3 gezek zarýad bermäge mümkinçilik berýär.

* Islendik ýerde sport üçin göçme kiçi göwrüm

* Amatly fit we der çydamly

* Birnäçe ssenariýa üçin amatly

* Dürli gulaklar üçin

* Magnit gurşaw bilen

* Sanly elektron displeý

* Amatly we göçme

* Gaty gabat gelýär


Önümiň jikme-jigi

Müşderi synlary

Kompaniýa

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

WS TWS Sport simsiz gulaklary】

TWS sport gulaklarytäze bluetooth 5.0 çözgüdi bilen, 2,4 GGs ýygylyk zolagyny, WIFI we ş.m. azaldyp, aýdym-sazyňyzy islän wagtyňyz, islendik ýerde lezzet almak üçin.

Ouch Duýgur operasiýa】

Bir el bilen işlemek täsirli we çalt.Çep we sag nauşnikler aýratyn sensor funksiýalaryna eýedir.Jübi telefonyna zerurlyk ýok, ähli amallar siziň eliňizde, aýdym diňleýärsiňizmi ýa-da gürleşýärsiňizmi, diňe el degirmek bilen aňsatlyk bilen işläp bilersiňiz.

Mult Birnäçe ssenariýa üçin amatly】

Sürüp barýarkaňyz: jaňlary amatly we gulak asmak has ygtybarly

Theolda: indi hemişe içgysgynç tertipden gorkmaň

Hereketde: kyn simsiz, ýykylmakdan gorkmaň

Göçme: kiçi göwrüm, ony alyň we islän wagtyňyz we islendik ýerde ulanyň.

【Sanly elektron displeý】

TWS stereo gulaklary täze goşulan güýç ekrany bilen dostlukly dizaýny ulanýar.Kabin we nauşnik güýji zarýad derejelerini aýdyň görmek bolýar.

【Amatly】

Bubluetooth sport gulaklarySilikon gulak uçlary bilen dürli gulaklara ajaýyp laýyk gelýär.Derlemäge, suwa we ýagyşa çydamly bu TWS gulak gulaklary, suw geçirmeýän sport bilen meşgullanýan sport zadyňyzda elmydama derini ýitirip biler.(Maşkdan soň gulak gulaklaryny arassalamagy ýatdan çykarmaň)

【Gabat gelýän】

simsiz gulaköýjükli telefon üçin, iPhone11 / X MAX / XR / X / 8/7 / 6S / 6S Plus, Samsung Galaxy S10 / S10 PLUS / S9 / S9 PLUS / S7 / S6, Huawei, LG G5 G4 G3, Sony, iPad , Planşet we ş.m

WELLYP ses enjamlaryny professional öndüriji. 2004-nji ýyldan başlap, ýöriteleşdirilen pikiri marka etmek we girdejiňizi artdyrmak üçin başarnykly.Ses enjamlarynda gazanan üstünlikleriňize ähli tarapdan kömek etmäge taýýardyrys.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Önümiň spesifikasiýasy:

Model No: WEB-AP19
Marka: Wellyp
Çözgüt: Bluetrum 5616
Bluetooth: 5.0
Batareýa zarýad bermek: Gorag tagtasy bilen 220 mAh
Gulak gulaklary: 30 mAh
Gulak sesleriniň hili gaty we düşnükli ses
Durnukly Bluetooth birikmesi Hawa
Bluetooth jübütlemek ýönekeý, Açylýan penjire gerek däl Hawa
Magnit gurşaw Hawa
Geple / Saz wagty: 3 sagada çenli

TWS Sport gulakhalka görkezmeleri

Zarýad beriş korpusyny açyň, haýsydyr bir düwmä basmaň, gulak gulaklary işlediler we jübütleşmek re modeimine geçer, sag gulak çyrasynyň çyrasy gyzyl / Mawy.“TWS EARBUDS”, birikdirilende gök yşyk çyralaryny gözläp enjamyňyzy birikdiriň.TWS gulakhalkalary soňky jübütlenen enjamyňyza awtomatiki birikdiriler.

Ekranyň ekrany bilen

https://www.wellypaudio.com/tws-sport-earbuds-wellyp-product/
arzan sport gulaklary
TWS Sport gulaklary
https://www.wellypaudio.com/tws-sport-earbuds-wellyp-product/
sport wellyp üçin gulakhalkalar

Lightagty ekran

bluetooth gulak sporty
bluetooth gulaklary sport wellyp
iň oňat sport bluetooth gulaklary
iň oňat sport bluetooth gulaklary wellyp
sport üçin simsiz gulaklar

Wellyp bilen işlemegiň has köp sebäbi

18 ýyl

Tehnologiýa enjamlaryny öndürmekde we marketingde baý OEM / ODM tejribesi

Mugt nusga almak

Sargytdan öň synag hilini?Mesele ýok, potensial gözlegler üçin mugt bitarap aksiýa nusgasyny hödürläp bileris ýa-da gapy hyzmatyna diňe öňünden tölenýän kurýer ýüküni töläp bileris.

Sosial laýyklyk

Zawod her ýyl BSCI ýa-da Sedex bilen sosial barlagdan geçýär

Bir ýyllyk kepillik

Soraglar ýa-da şikaýatlar?Biz kömek etmek, telefon, e-poçta ýa-da söhbetdeşlik arkaly habarlaşmak üçin geldik.

Iň oňat hyzmat bäsdeşlik bahasy, çalt eltip bermek we täsirli aragatnaşyk diýmekdir.Hyzmatdaşlygyňyz üçin bäsleşmek mümkinçiligine ýokary baha berýäris.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

 • Öňki:
 • Indiki:

 • müşderi synlary wellyp-

  BIZ WELLYP BARADA

  S: TWS satyn almaga mynasypmy?

  J: Hawa, esasanam fitnes ýa-da syýahat bilen meşgullanýan bolsaňyz, olar muňa mynasyp.Simsiz gulakhalkadaky bahalar soňky ýyllarda gaty arzanlady.Simleriň ýetmezçiligi has gowy hereket diapazonyny, dürli enjamlara birikmegi üpjün edýär we iň soňky simsiz gulak gulaklarynyň uly diapazony, ýady we batareýasynyň ömri bar. S: Näme üçin Bluetooth gulaklarym awtomatiki öçýär?

  S: Haýsy marka TWS gulaklary üçin iň gowusy?

  J: Iň oňat aýdym-saz enjamlaryny gözläniňizde alyjylaryň köpüsi üçin WELLYP iň esasy saýlawdyr.Markadan alnan bu TWS gulaklary, diňlemek tejribäňizi artdyrýan we ýokary hilli ses hödürleýän iň oňat ses ýatyryşyny hödürleýär.

  S: Hakyky simsiz sport nauşniklerini saýlamak - Möhüm näme?

  J: Gulak ganatlaryna ýa-da gulak çeňňeklerine berk ýapyşmak: Simsiz nauşnikleriň gulagyňyzda galýandygyna göz ýetirmeli. Gulaklaryňyza girýän gulak ganatlaryny ýa-da gulaklaryňyza aýlanýan gulak çeňňeklerini gözlemek maslahat berilýär.Adaty rezin ujunyň gapdalynda nauşnik bilen gulagyňyzyň arasynda başga bir baglanyşyk goşýarlar - we ter döweniňizde olaryň galmagyny üpjün edýärler.

  Iň bärkisi IPX5 suw geçirmeýän: IPX suw geçirmeýän derejesi nauşnikleriň howa garşy nädip garşy durup biljekdigi barada hemme zady aýtmasa-da, IPX5 suw geçirmeýän gulaklaryň ýagyşdan we derden halas bolmalydygyny, IPX7 suw geçirmeýän gulaklaryň ýagyşdan, derden we diri galmalydygyny bilmek möhümdir. duşa

  Sesiň hili: Hakyky çalt ýa-da intensiw hereket edeniňizde, konsentrirlenen görnüşde aýdym diňläniňizde adatça eşidiljek sazda deň mukdarda jikme-jiklik eşidip bilmersiňiz.Sport bilen meşgullanýan wagtyňyz sesiň hiliniň iň möhüm taraplary, aýdyň ses we häzirki, göteriji bas.

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň